APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2019

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á)ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2019
(ISO: 9001-2015 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ)
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 87/£ÉêÀÄPÁw-2/2019-20
Notification No.87/Recruitment-2/2019-20
"UNIT WISE PARTIAL (4) FINAL SELECT LIST - COP - BENGALURU CITY has been uploaded"
 
Click Here News & Events
DateNews & Events
  • APRIL
  • 26
  • 2021

  UNIT WISE PARTIAL (4) FINAL SELECT LIST - COP - BENGALURU CITY uploaded.

 • ENGLISH
 • KANNADA
  • MAR
  • 10
  • 2021
  Unit Wise Partial- Final Select List-BengaluruCity
  • FEB
  • 18
  • 2021

  Partial-2 Final Selection List, Western Range, Mangaluru uploaded.

 • ENGLISH
 • KANNADA
  • FEB
  • 05
  • 2021

  UNIT WISE PARTIAL (2) FINAL SELECT LIST - BENGALURU CITY uploaded.

 • ENGLISH
 • KANNADA
  • FEB
  • 05
  • 2021
  Provisional Select List - 3
  • JAN
  • 05
  • 2021

  Provisional Select List-2 uploaded.

 • ENGLISH
 • KANNADA
  • JAN
  • 01
  • 2021

  Unitwise Final Select List uploaded.

 • Final Select List - Bengluru City
 • KANNADA
  • JAN
  • 01
  • 2021
  Provisional Final Select List
  • DEC
  • 30
  • 2020

  Range Wise Final Selection list uploaded.

 • Central Range Bengaluru
 • KANNADA
 • Eastern Range Davanagere
 • KANNADA
 • Southern Range Mysuru
 • KANNADA
 • NORTHERN RANGE-BELAGAVI
 • KANNADA
 • WESTERN RANGE-MANGALURU
 • KANNADA
  • NOV
  • 30
  • 2020

  Partial Final Select List -2.

 • Southern Range Mysuru
 • Eastern range Davanagere
  • NOV
  • 24
  • 2020

  Provisional Range Wise List uploaded.

 • COP BENGALURU CITY
 • IGP Southern Range Mysuru
 • IGP Western Range Mangaluru
 • IGP Central Range Bengaluru
 • IGP Northern Range Belagavi
  • NOV
  • 21
  • 2020

  Second Provisional Selection List uploaded.

 • Northern Range Belagavi
 • KANNADA
 • Western Range Mangaluru
 • KANNADA
  • NOV
  • 19
  • 2020

  Partial Final Select List.

 • Southern Range Mysuru
 • Eastern range Davanagere
  • NOV
  • 05
  • 2020

  Second Provisional Range Wise List uploaded.

 • IGP CentralRange Bengaluru
 • KANNADA
 • IGP EasternRange Davanagere
 • KANNADA
 • IGP SouthernRange Mysuru
 • KANNADA
  • NOV
  • 03
  • 2020
  Provisional Select List-1
  • OCT
  • 21
  • 2020

  Central Range Bengaluru Medical CallLetter uploaded.

 • Medical Call letter has been uploaded for the POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2019, Download call letter(from My Application) and attend the Medical as per mentioned in the call letter without fail.
  • OCT
  • 20
  • 2020

  Western Range, Mangaluru AND Northern Range, Belagavi Medical CallLetter uploaded.

 • Medical Call letter has been uploaded for the POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2019, Download call letter(from My Application) and attend the Medical as per mentioned in the call letter without fail.
  • OCT
  • 17
  • 2020

  SOUTHERN RANGE MYSURU Medical CallLetter uploaded.

 • Medical Call letter has been uploaded for the POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2019, Download call letter(from My Application) and attend the Medical as per mentioned in the call letter without fail.
  • OCT
  • 13
  • 2020

  Range Wise List uploaded.

 • COP BENGALURU CITY
 • Southern Range Mysuru
 • Eastern Range Davanagere
 • Western Range Mangaluru
 • Central Range Bengaluru
 • Northern Range Belagavi
  • OCT
  • 13
  • 2020
  Revised Provisional Select List
  • SEP
  • 11
  • 2020
  Provisional Select List
  • MAY
  • 13
  • 2020
  Answer Key Clarification
  • APRIL
  • 28
  • 2020
  FINAL ANSWER KEY
  • MARCH
  • 19
  • 2020
  OBJECTION FORMAT
  • MARCH
  • 17
  • 2020
  PROVISIONAL ANSWER KEY

  Series A  Series B Series C Series D Series E

  «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É : ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 08.03.2020 gÀAzÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ©üvÀÛj¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀÄvÁðV zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå.080 22943345 / 3346 / 2261 UÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.

  • MARCH
  • 02
  • 2020
  WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 08.03.2020

  Written Examination Call letter has been uploaded for the POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2019, Download call letter(from My Application) and attend the Written Examination as per mentioned in the call letter without fail.


  • JANUARY
  • 06
  • 2020

  PSI (Civil) ET/PST scheduled on 08-Jan-2020 is postponed due to BHARAT BANDH & rescheduled on 13-Jan-2020 download revised call letter & attend.

  • December
  • 30
  • 2019

  ETPST Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN)- 2019 Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail.

  • December
  • 23
  • 2019

  ETPST Postponed.

  Due to Administrative Reasons the Physical Exam is postponed. Next Date of Physical Exam will be intimated shortly.

  • December
  • 19
  • 2019

  PSI (Civil) ET/PST date has been postponed due to administrative reasons and Rescheduled for the respective dates given below

  Sl.NO GROUND NAME OLD DATE NEW DATE
  01 KSRP Parade Ground, 3rd Battalion, Near Krupanidhi College, Kormangala, Bengaluru-560034 20,21,23 & 24, Dec 2019 02,03, 06 & 07 Jan 2020
  02 KSRP Parade Ground, 4th Battalion, Near Madiwala Market, Kormangala, Bengaluru-560034 20,21,23 & 24 Dec 2019 02,03, 06 & 07 Jan 2020
  03 City Armed Reserve (Head Quarters) Parade Ground, Chamarajapet, Mysuru Road, Bengaluru-560018 20,21,23 & 24 Dec 2019 27, 30 Dec 2019, 02 & 03 Jan 2020
  04 City Armed Reserve Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru-11 20,21,23 & 24 Dec 2019 10,13,14 & 16 Jan 2020
  05 Police Head Quarters, District Armed Reserve Parade Ground, Belgavi Road, Dharwad 20,21,23 & 24 Dec 2019 13,14,16 & 17 Jan 2020
  06 District Stadium, Ballari. 20,21,23 & 24 Dec 2019 08,09,10 & 13 Jan 2020
  07 Police Parade Ground, District Armed Reserve Head Quarters, Kalaburagi 20,21,23 & 24 Dec 2019 06,07,08 & 09 Jan 2020
  08 Police Training College Ground, Nagenahalli, Kalaburagi. 20,21,23,24, 26 Dec 2019 & 02 Jan 2020 06,07,08, 09, 16 & 17 Jan 2020
  09 District Stadium, Bapuji Hospital Road, Davanagere. 20,21,23 & 24 Dec 2019 02,03,13 & 14 Jan 2020
  10 Mangala Stadium, M.G. Road, Lalbaugh, Mangaluru. 20,21,23 & 24 Dec 2019 10,13,14 & 16 Jan 2020
  11 District Armed Reserve Parade Ground,Belagavi 20,21,23 & 24 Dec 2019 09,10,13 & 14 Jan 2020
  12 KSRP Parade Ground, 2nd Battalion, Machhe, Belagavi. 20,21,23 & 24 Dec 2019 13,14,16 & 17 Jan 2020
  • December
  • 17
  • 2019

  ETPST DATE CHANGE- Belagavi

  ET/PST exam for KSRP Parade Ground,2nd Battalion, Machhe,Belagavi is scheduled on (2,3,6,7 & 8-Jan-2020) is postponed and rescheduled on (6,7,8,9 & 10-Jan-2020) download call letter and attend ET-PST on date mentioned in the call letter without fail.

  • December
  • 17
  • 2019

  ETPST DATE CHANGE- Davanagere

  ET/PST exam for Davanagere Unit scheduled on (2,3,6 & 7-Jan-2020) is postponed and rescheduled on (7,8,9 & 10-Jan-2020) download call letter and attend ET-PST on date mentioned in the call letter without fail.

  • December
  • 17
  • 2019

  ETPST GROUND CHANGE- Belagavi

  ET/PST old Venue Name :District Stadium, Near JNMC Medical College, Nehru Nagara, Belagavi. has been changed to District Armed Reserve Parade Ground, Belagavi. download revised call letter and attend without fail.

  • December
  • 17
  • 2019

  ETPST GROUND CHANGE- Mangaluru

  ET/PST old Venue Name :Mangala Stadium, M.G. Road, Lalbaugh, Mangaluru. has been changed to New Sports Ground, Behind University Library, Konaje, Mangaluru. download revised call letter and attend without fail.

  • December
  • 13
  • 2019

  ETPST Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN)- 2019 Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail.

  Sl.NO
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
  DESCRIPTION
  «ªÀgÀ
  DATE
  ¢£ÁAPÀ
  01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  16/10/2019
  02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  06/11/2019
  03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  08/11/2019
   
  RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
  AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
  POST
  ºÀÄzÉÝ
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  MINIMUM AGE
  PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  MAXIMUM AGE
  UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE
  ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  PSI(CIVIL) FOR DIRECT CANDIDATE
  SUBMIT

  CLEAR
  GM 21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  28 YEARS /
  28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 06.11.1991 AND 06.11.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  30 YEARS /
  30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 06.11.1989 AND 06.11.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  FOR INSERVICE CANDIDATE
  GM - /
  35 YEARS /
  35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 06.11.1984 AND 06.11.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  - /
  40YEARS /
  40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 06.11.1979 AND 06.11.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 06/11/2019 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

   
  FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
  PSI (CIVIL)
  Sl.NO /
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  PAYABLE FEE AMOUNT
  ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
  01 GM & OBC (2A,2B,3A,3B) ` 250
  02 SC , ST, CAT-01 ` 100
   
  EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
  1.PSI(CIVIL) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
  «zÁåºÀðvÉ:
  AiÀÄÄ.f.¹. EAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 06.11.2019PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¤ÃrzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:06.11.2019 gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
  ¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀ : CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀzÀ« eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ°è 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÀ¤µÀÖ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß (Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 06.11.2019PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï / ºÉqï PÁ£ïìmÉç¯ï / ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï DV ¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ºÁ° ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ, (¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå 22 ªÀÄvÀÄÛ 23 gÀ°ègÀĪÀ C£ÀħAzsÀ-‘J’ & ‘©’ AiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 06.11.2019gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ).
  n¥ÀàtÂ:
  1. ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CAPÀ¥ÀnÖ ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  2. r¥ÉÆèªÀiÁ EvÁå¢ «zÁåºÀðvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ«UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ F «zÁåºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
  3. Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CAPÀ¥ÀnÖ E®èzÉ EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
   
  ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST / ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉë
  ENDURANCE TEST
  FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  PSI(CIVIL) 1600 Mtrs Run 7 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
  3.80Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  1.20Mtrs (In 3 chances only)
  Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET
  Candidate only
  HEIGHT 168 Cms for Men
  CHEST 86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms)
  ENDURANCE TEST FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  PSI(CIVIL)
  400 Mtrs Run
   
  2 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
   
  2.50 Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  0.90 Mtrs (In 3 chances only)

  Shotput ( 4 Kg)

  3.75 Mtrs (In 3 chances only)

  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
  168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
  CHEST
  (For Men Only)
  86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
  WEIGHT
  (For Women only)
  45 Kgs
   
   
  01 Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
  1.Bellary 2. Bidar 3. kalaburagi 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. PÀ®§ÄgÀV, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
  02 The following may be the basis to issue the eligibility certificate to prove the claim an individual as a local person.
  M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
  d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Birth Certificate: or
  ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ  /  Residence Certificate: or
  ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Study Certificate : or
  «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Marriage Certificate : or
  ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Certificate of Home town(or Place) : or
  ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ   /   Warsa Certificate
   
  DETAILS OF VACANCY IN PSI(CIVIL) / SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ
  Sl No Post NHK Region Reserved Posts  
      Direct Inservice Exservicemen Inservice-Exservicemen CIVIL_VACANCY
      MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN WOMEN MEN & WOMEN CIVIL_VACANCY TOTAL
  01 PSI(Civil) 185 60 31 20 3 1 CIVIL VACANCY 300
   

  NOTE n¥ÀàtÂ
  • Payment should be made in HDFC / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the candidates who will be qualifying in Endurance Test & Physical Standard Test.
  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß HDFC Bank / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

  Phone:080-22943346
  Support Center Timings : 10:30 AM To 05:30 PM

  Contact US